Algemene Voorwaarden Donders & Bliksem


Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en de daaruit voortkomende overeenkomst tussen Donders & Bliksem en opdrachtgever waarop Donders & Bliksem deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Donders & Bliksem opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen door schriftelijk akkoord te gaan met de door Donders & Bliksem gepresenteerde offerte.

1.3 Van onze voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden ongewijzigd van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn overeengekomen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaarden in acht worden genomen.

1.5 Algemene voorwaarden die door opdrachtgevers van Donders & Bliksem worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met Donders & Bliksem gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Donders & Bliksem is ingestemd.

Donders & Bliksem is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden (partners Donders & Bliksem). De algemene voorwaarden blijven ook dan van kracht.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle offertes met daarin verwerkte aanbiedingen van Donders & Bliksem zijn vrijblijvend.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze termijn komt de offerte te vervallen.

2.3 Een overeenkomst met Donders & Bliksem komt tot stand op het moment dat er door opdrachtgever schriftelijk akkoord wordt gegeven aan de door hem ontvangen offerte. Nadat het akkoord door Donders & Bliksem wordt ontvangen zal gestart worden met de uitvoering van de aan Donders & Bliksem verleende opdracht.

2.4 Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Donders & Bliksem aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.5 Hoewel wij zorgvuldig aandacht besteden aan het uitbrengen van onze offertes kunnen er altijd drukfouten voorkomen waardoor afwijkingen kunnen zijn ontstaan. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot ontbinding en/of schadevergoeding, Donders & Bliksem moet ten aller tijden in de mogelijkheid worden gesteld om met een passende oplossing te komen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in onze offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Prijsverhogingen als gevolg van wijzigingen en/of aanvullingen van de opdracht door de opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de boeking heeft plaatsgevonden.

3.3 Indien Donders & Bliksem en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Donders & Bliksem ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is Donders & Bliksem gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 4 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst door Donders & Bliksem, wijzigingen aan te brengen in het overeengekomen aantal personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten. De wijzigingen mogen maximaal 15% zijn van het reeds overeengekomen aantal personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten.

Artikel 4. Betaling

4.1 Betaling van de in de offerte gestelde aanbetaling van 50% van het totaalbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en maximaal 5 werkdagen voor de dag dat de boeking plaatsvindt. De gehele factuur moet voldaan zijn binnen 14 dagen nadat de boeking heeft plaats gevonden.

4.2 In geval van niet betalen of een niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door Donders & Bliksem is vereist, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 5. Annulering

5.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten.

a. Bij annulering tot 30 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst hoeft de opdrachtgever geen vergoeding aan Donders & Bliksem te betalen.
b. Bij annulering tot 15 dagen voor het overeengekomen tijdstip is de opdrachtgever gehouden 15% van de totaalsom aan Donders & Bliksem te betalen.
c. Bij annulering tot 8 dagen voor het overeengekomen tijdstip is de opdrachtgever gehouden 30% van de totaalsom aan Donders & Bliksem te betalen.
d. Bij annulering tot 4 dagen voor het overeengekomen tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan Donders & Bliksem te betalen.
e. Bij annulering binnen 4 dagen voor het overeengekomen tijdstip is de opdrachtgever gehouden 75% van de totaalsom aan Donders & Bliksem te betalen.

5.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering door Donders & Bliksem is ontvangen. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De uitvoering van de overeenkomst door Donders & Bliksem is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Donders & Bliksem verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Donders & Bliksem.

6.2 Donders & Bliksem behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door Donders & Bliksem gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd in de overeenkomst.

6.3 Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Donders & Bliksem dat de toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

6.4 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Donders & Bliksem van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

Artikel 7. Werkomstandigheden

7.1 Opdrachtgever staat er voor in dat Donders & Bliksem alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten welke Donders & Bliksem nodig zal hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig gereed zijn en dat de toegang tot deze opstel plaats / ruimte onbelemmerd is en dat het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan hebben..

7.2 Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals water en elektriciteit (bij boekingen meer dan 4 uur), ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

7.3 Indien het verrichten van diensten door Donders & Bliksem wordt vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Donders & Bliksem gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen.

7.4 Opdrachtgever geeft Donders & Bliksem altijd de ruimte om te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, Arbo en het milieu.

7.5 Onze Foodtruck heeft een rechte ondergrond nodig en kan niet geplaatst worden op een helling. Indien op de locatie geen rechte ondergrond beschikbaar is voor onze foodtruck kunnen de werkzaamheden welke uitgevoerd moeten worden door Donders & Bliksem niet plaatsvinden en is de opdrachtgever verplicht om binnen de geboekte tijd met een passende oplossing te komen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Donders & Bliksem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Donders & Bliksem is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.2 De aansprakelijkheid van Donders & Bliksem is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.3 Donders & Bliksem is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, Donders & Bliksem of derden aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaren wij geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Donders & Bliksem voor alle schade welke derden veroorzaken.

8.5 Donders & Bliksem is niet aansprakelijk voor verlies of dienstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

8.6 Donders & Bliksem is verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van Donders & Bliksem.

Artikel 9. Ontbinding overeenkomst

9.1 Donders & Bliksem is bevoegd de nakoming van de overeengekomen verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Donders & Bliksem op opdrachtgever direct opeisbaar.

9.2 Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan is Donders & Bliksem gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 10. Verplichtingen opdrachtgever

10.1 De door Donders & Bliksem ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Donders & Bliksem. Indien goederen van Donders & Bliksem achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht Donders & Bliksem in kennis te stellen en ze te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door Donders & Bliksem tegen kostprijs aan zijn opdrachtgever doorberekend.

10.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Donders & Bliksem ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor Donders & Bliksem die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever aansprakelijk.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere onvoorziene omstandigheid welke het uitvoeren van de overeenkomst door Donders & Bliksem dusdanig bemoeilijkt dat het volgens afspraak uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk wordt. Dit zorgt ervoor dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Donders & Bliksem niet kan worden toegerekend.

11.2 Tot de omstandigheden als genoemd in artikel 12.1 behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

11.3 Indien Donders & Bliksem of opdrachtgever bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Overeenkomsten tussen Donders & Bliksem en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Donders & Bliksem en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.

Onze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op donderdag 13 september 2018.